1. Vyhlasovateľ/organizátor.

1.1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je: spoločnosť R-DAS, s.r.o. so sídlom: 1. mája 1014/12, 010 01 Žilina, IČO: 44 984 251, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným Žilina, oddiel: Sro, vložka: 51877/L (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

2. Doba trvania súťaže

2.1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 25.1.2017 do 31.03.2017.

2.2. Vyhodnotenie súťaže prebehne dňa 3.4.2017 v sídle Vyhlasovateľa, za účasti zamestnancov Vyhlasovateľa. Výsledky súťaže budú uverejnené na internetovej stránke Vyhlasovateľa www.freeskialp.sk (ďalej len „internetová stránka Vyhlasovateľa“).  

3. Účastník súťaže

3.1. Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

-s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

-ktorá má viac ako 15 rokov

-ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel

3.2. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci Vyhlasovateľa a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

 

4. Pravidlá súťaže.

4.1. Účastníci sa do súťaže zapoja prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Facebook. Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý zverejní na Facebook stránke Freeskialp.sk [1]fotografiu nápisu „FREESKIALP.SK“ napísaného do snehu.

4.2. Podmienkou zaradenia fotografie do súťaže je, aby nápis v snehu bol vytvorený na frekventovanom mieste, musí byť dostatočne veľký a dobre čitateľný. Splnenie podmienok je na posúdení Vyhlasovateľa a Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo fotografiu do súťaže nezaradiť.

4.3. Výhercom sa stanú 3 fotografie, ktoré počas trvania súťaže získajú najviac hlasov. Hlasovanie bude zabezpečené prostredníctvom aplikácie stránky Facebook. Každý hlasujúci bude mať možnosť udeliť počas trvania súťaže iba jeden hlas.

4.4. Účasťou v súťaži účastník prehlasuje, že je autorom fotografií zaradených do súťaže, prípadne je oprávnený fotografie šíriť a zverejňovať. Za prípadné porušenie autorských práv v plnej miere zodpovedá účastník, ktorý fotografiu zverejnil.

4.5. Účasťou v  súťaži vyjadruje účastník svoj bezvýhradný súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa dodržiavať všetky pravidlá/podmienky v nich uvedené. Úplné znenie pravidiel súťaže bude zverejnené počas celého trvania súťaže na  internetovej stránke Vyhlasovateľa.

 

5. Výhry

5.1.  Vyhlasovateľ do Súťaže poskytol nasledovné ceny:

1.cena:  Arva Evo 3 – Lavínový digitálno/analógový 3-anténový vyhľadávač (testovací)

2.cena: Contour Carve – skialpinistické pásy na lyže

3.cena: Telesnow Pro – lavínová lopatka (testovacia)

5.2. Účastníci berú na vedomie, že v prípade testovacieho tovaru (výhry) sa jedná o tovar používaný s možnosťou výskytu známok opotrebenia. Výherca takejto výhry nie je oprávnený požadovať výmenu výhry ani inú kompenzáciu za známky opotrebenia, ktoré by nebránili používaniu tovaru na obvyklý účel.

6. Osobitné ustanovenia súťaže.

6.1. Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa účastník zapojil do súťaže, môžu byť spracovávané, použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Vyhlasovateľa. Osobné údaje účastníkov môžu byť poskytnuté tretím osobám. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Vyhlasovateľa. Účastník zároveň prehlasuje, že je oboznámený so skutočnosťami uvedenými v § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. vrátane poučenia o svojich právach v zmysle § 28 cit. zákona.

6.2. Vyhlasovateľ nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v  súťaži.

6.3. Výhry zo súťaže  okrem výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 350 eur, ktoré nepodliehajú zdaneniu podľa §9 ods. 2 písm. m) zákona č 595/2003 Z.z, o dani z príjmov (ďalej len ako „Zákon o dani z príjmov“) sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle §8 ods. 1 písm. i) Zákona o dani z príjmov. Vyhlasovateľ má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry. Vyhlasovateľ nezodpovedá za nesplnenie daňovej povinnosti zo strany účastníka.

6.4. Výsledky súťaže, ktoré zverejní Vyhlasovateľ v súlade s týmito pravidlami sú konečné, bez možnosti odvolania. Účastníci berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Vyhlasovateľ a nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.

6.5. Účastník nemá nárok na vyplatenie výhry vo forme finančnej hotovosti zodpovedajúcej cene výhry.

6.6. Vyhlasovateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by taký účastník porušoval pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Ďalej si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého účastníka, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa.

6.7. Účastníci berú na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže, či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Vyhlasovateľa.

6.8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž prerušiť, odložiť alebo zrušiť.

 

V Bratislave dňa 25.01.2017

 

R-DAS, s.r.o.                                                

Vyhlasovateľ súťaže[1] https://www.facebook.com/freeskialp/